Privatlivspolitik – QATO Fonden

Hos QATO Fonden (”vi” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende privatlivspolitik fastlægger klare retningslinjer for QATO Fondens måde at behandle dine personoplysninger på, når du besøger vores hjemmeside eller ansøger om at modtage støtte fra os.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

1.1. QATO Fonden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

QATO Fonden
Koldingvej 2
7190 Billund
CVR-nr.: 34643326
Tlf.: + [45] 28 35 44 55
E-mail: info@qatofonden.dk

 

2. Formål, retsgrundlag og typer af personoplysninger

2.1. QATO Fonden kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 • med henblik på at vurdere, om ansøgningen skal imødekommes. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at behandle din ansøgning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f);
 • for at kommunikere med dig. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f);
 • som lovpligtig dokumentation. Retsgrundlaget er vores retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c);
 • til efterfølgende administration i tilfælde af, at du modtager støtte fra QATO Fonden. Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at kunne administrere tildelingen af legat eller anden bevilling (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) og som følge af vores retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

2.2. QATO Fonden behandler alene almindelige personoplysninger om dig, for at opfylde de ovenfor angivne formål. Hvilke personoplysninger, der er nødvendige at behandle, afhænger af din ansøgning, interaktion med os samt om vi imødekommer din ansøgning. QATO Fonden kan fx behandle oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, din adresse, dit telefonnummer, stilling eller uddannelsesmæssige oplysninger (CV), øvrige oplysninger anført i ansøgningen og dine kontooplysninger. 

2.3. Hvis du ønsker at ansøge om støtte hos QATO Fonden, opfordrer vi dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen samt at du ikke angiver følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold. Hvis du opgiver oplysninger om andre personer, må du ikke angive personernes navne eller kontaktoplysninger. Oplysninger angivet i forbindelse med ansøgningen, behandles af QATO Fondens bestyrelse og administration. Ved ansøgninger til ”QATO Fondens Legat” behandles ansøgningen herudover af en udvælgelseskomité fra Københavns Universitet (Københavns Universitet agerer databehandler jf. pkt. 3 nedenfor).

 

3. Deling af personoplysninger

3.1. I visse tilfælde videregiver QATO Fonden dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige, hvis det er os pålagt. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere:

 • Skat.
 • Revisor.
 • Banker.
 • Andre offentlige myndigheder.

3.2. Dine personoplysninger overlades yderligere QATO Fondens databehandlere. Overførslen baseres på databehandleraftaler og databehandleren må ikke anvende oplysningerne til andet end udførelsen af opgaven for os. Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:

 • IT-leverandører.
 • Københavns Universitet.

 

4. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

4.1. I forbindelse med behandlinger af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik, kan dine personoplysninger blive overført til databehandlere (som anført i pkt. 3 ovenfor), der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS. Når vi foretager sådanne overførsler, vil vi altid tage rimelige skridt til at sikre fortroligheden omkring dine personoplysninger. I de tilfælde, hvor der sker overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS vil det ske på et af følgende juridiske grundlag:

a. Landet er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau

b. Hvis landet ikke er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, vil vi sikre overførsel på følgende måde:

 • Ved at overføre til en virksomhed, som er certificeret under EU-US Privacy Shield
 • Ved brug af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser

 

5. Sletning af personoplysninger

5.1. Ansøgninger, der ikke imødekommes, slettes 6 måneder efter afslag. Imødekomne ansøgninger opbevares i 5 år efter imødekommelsen, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, ligesom vi opbevarer ikke-personhenførbare oplysninger i længere tid.

 

6. Dine rettigheder
 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden
 • dataansvarlig (dataportabilitet).

 

7. Cookies

7.1. Vi anvender cookies på vores hjemmeside www.qatofonden.dk. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: Læs cookiepolitik

 

8. Sikkerhed

8.1. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

9. Spørgsmål og klage

9.1. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysninger anført i pkt. 1.1.

9.2. Du kan også klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. Ændringer af privatlivspolitikken

10.1. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.qatofonden.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.